Actievoorwaarden VSM Kind kleurwedstrijd

1. Toepasselijkheid

1.1  • Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de kleurwedstrijd van VSM Kind. VSM Kind wordt in Nederland gedistribueerd door Heel Biologische Geneesmiddelen B.V., gevestigd aan Wilhelminastraat 54-56 te Axel (KvK 21017697).

1.2 Op de kleurwedstrijd is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. VSM Kind handelt in overeenstemming met deze gedragscode.

1.3 De kleurwedstrijd wordt georganiseerd door VSM Kind ter promotie van het merk door middel van het weggeven van zeshonderd ‘VSM Kind pakketten‘, aan de deelnemers van de kleurwedstrijd.

1.4 Door deelname aan de kleurwedstrijd verklaar je akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

2. Deelname

2.1  • Je kunt deelnemen aan de kleurwedstrijd als je een VSM Kind kleurplaat hebt ontvangen na een bezoek aan een Ballorig speelparadijs.

2.2  • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen meedoen aan de wedstrijd.

2.3 • Kinderen kunnen alleen meedoen als een wettelijke vertegenwoordiger hiervoor toestemming heeft gegeven.

2.4 • Door mee te doen aan de kleurwedstrijd, geeft de wettelijk vertegenwoordiger aan dat hij/zij instemt met de actievoorwaarden en de privacyvoorwaarden. Gegevens van de kinderen worden alleen gebruikt om te corresponderen over de kleurwedstrijd.

2.5  • Als de persoonsgegevens niet naar waarheid zijn ingevuld, word je uitgesloten van deelname.

2.6 • Deelname aan deze kleurwedstrijd is gratis.

2.7 • Per kind accepteren wij één inzending. Bij meerdere inzendingen wordt de eerst ontvangen kleurplaat meegenomen in de beoordeling.

2.8 • De kleurplaat wordt verspreid via de Ballorig speelparadijzen. Het is niet mogelijk om de kleurplaat op een andere manier te ontvangen.

2.9 • De inzending moet uiterlijk 31 januari 2022 zijn ontvangen bij VSM Kind, via de post (opgestuurd naar het antwoordnummer van Heel Biologische Geneesmiddelen B.V.) of digitaal (via mail ([email protected]), via WhatsApp (0115-563200) of via Instagram (@vsmnederland en #arnikind #kleurplaat)).

2.10 • Voor kinderen gelden de volgende wedstrijdregels: kleur de kleurplaat in. Schrijf de gevraagde gegevens (je naam, leeftijd, woonplaats, e-mailadres en de locatie van het bezochte Ballorig speelparadijs) op de achterkant van de kleurplaat. Wanneer je dit hebt gedaan, stuur de kleurplaat dan op naar VSM Kind per post of digitaal.

2.11 • Wedstrijdregels voor de ouders luiden als volgt: door het terugsturen van de kleurplaat inclusief persoonsgegeven ga je akkoord met deze actievoorwaarden en privacy voorwaarden.

2.12 • Van deelname aan de Actie zijn uitgesloten: medewerkers van Heel Biologische Geneesmiddelen B.V., medewerkers van Ballorig speelparadijzen, andere personen die direct en/of indirect bij de organisatie/realisatie van deze actie betrokken zijn, en al diens kinderen.

3. Prijzen en trekking

3.1 • De winnaars worden gekozen uit alle inzendingen die voor of op 31 januari 2022 zijn ontvangen.

3.2 • De prijs die beschikbaar wordt gesteld is: zeshonderd VSM Kind pakketjes, bestaande uit één verpakking Arnikind Vallen en stoten gel, één verpakking Prrrikweg spray en één set kleurpotloden.

3.3 • De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld. Mochten onvoorziene omstandigheden ervoor zorgen dat een prijs niet geleverd kan worden, dan behoudt VSM Kind het recht om de prijs te vervangen voor een vergelijkbare prijs. Wij nemen in dat geval contact op met de prijswinnaar(s).

3.4 • De prijswinnaars worden gekozen door een door VSM Kind aangewezen jury.

3.5 • De prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht. Overige deelnemers ontvangen geen bericht.

3.6 • Over de uitslag van de kleurwedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.

3.7 • Wanneer de prijswinnaar binnen 30 dagen na kennisgeving geen contact opneemt, behoudt VSM Kind zich het recht om een nieuwe prijswinnaar te trekken.

4. Privacy

4.1 • Door deel te nemen aan de kleurwedstrijd geef je VSM Kind toestemming om foto’s van de ingekleurde kleurplaat te gebruiken voor publicatie. Dit geldt ook voor eventueel andere toegestuurde foto’s die samenhangen met de deelname aan deze actie. Hiervoor ontvangt de deelnemer geen restitutie of vergoeding.

4.2 • Als jouw kind behoort tot de prijswinnaars, stem je ermee in dat VSM Kind de kleurplaat van jouw kind mag publiceren. Dit samen met de naam en leeftijd van jouw kind.

4.3 • Heb je bezwaar tegen artikel 4.1 en/of 4.2 van de privacyvoorwaarden dan kan dit enkel voorafgaand aan deelname van deze actie schriftelijk aan VSM Kind kenbaar gemaakt worden via [email protected] of per post via VSM Kind, Wilhelminastraat 54-56, 4571 JN Axel.

4.4 • Alle verkregen persoonsgegevens met betrekking tot de kleurwedstrijd worden niet verstrekt aan derden. Alle gegevens en ingezonden kleurplaten worden binnen drie maanden na de kleurwedstrijd vernietigd.

5. Aansprakelijkheid

5.1 Deelname geschiedt voor eigen risico van de deelnemer. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste invoer en de verzending van gegevens. VSM Kind garandeert onder andere niet dat het Internet en/of andere netwerken optimaal gebruik en toegang bieden en/of dat alle inschrijvingen juist en volledig worden ontvangen.

5.2 VSM Kind is niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit deze Actie of uit de door hem te verstrekken prijzen. VSM Kind geeft geen enkele garantie op de door hem te verstrekken prijzen. Wijzigingen, type- en/ of zetfouten zijn voorbehouden en kunnen geen rechten aan worden ontleend.

 

Heb je nog vragen of klachten over deze actie? Deze kunnen verzonden worden aan VSM Kind via [email protected]

Axel, september 2021.